A volt 12. c oldala
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Menü
     
Képtár
     
Tételek
     
Egyszerű modul

 

     
Történelem tételek
Történelem tételek : G) 1. Reformáció (kialakulása, Luther, magyarországi reformáció)

G) 1. Reformáció (kialakulása, Luther, magyarországi reformáció)

  2008.03.19. 22:09


A magyarországi reformáció és katolikus megújulás
 

 

Luther Márton római útjai során meggyőződött az egyház és a papság világias, romlott erkölcseiről.

A búcsúcédulák árusítása késztette arra, hogy összefoglalja kifogásait a katolikus egyházi gyakorlattal szemben.

 

1517. okt. 31. A Wittenbergi vártemplom kapuján közzétette tanait, melyeket 95 pontban foglalta össze:

 • az ember egyedül Isten kegyelméből, hit által érheti el a megigazulást
 • megkérdőjelezi a pápaság hatalmát az egyházon belül
 • elveti a szerzetességet

 
1521
-ben V. Károly a worms-i birodalmi gyűlés elé idézte Luthert, de ő nem vonta vissza tanait, ezért a pápa kiközösítette, a császár birodalmi átokkal sújtotta.

1529-ben a speyer-i birodalmi gyűlésen kimondták, hogy Luther és követői megmaradhatnak hitüknél, de nem terjeszthetik azt. A lutheránusok tiltakoztak, protestáltak.

1531-ben a protestáns fejedelmek véd- és dacszövetséget hoznak létre.

 A fejedelmek és a császár között kitör a háború,

1555-ben megkötötték az Augsburgi vallásbékét:
à a fejedelmek szabadon választhatnak vallást, alattvalóiknak követniük kell őket (Cuius regio, eius religio)

 

Kálvin János a kereszténységről vallott önálló elképzeléseit Institutio c. jelentette meg (1536)

Genf prédikátora lett, ahol később teológiai akadémiát alapított.

Tanai: az emberek sorsát a Mindenható eleve elrendelte (predestinatio), sorsunk cselekedeteinktől függetlenül az üdvösség vagy a kárhozat.

 

- Magyarországon az új hit először a királyi udvarban és a szász városi polgárság körében terjedt el 1518-ban.

- Számos főrangú család támogatta a változást.

- Nyomdák létesültek, védelmet kaptak a prédikátorok, elküldték őket tanulni a reformációközpontjaiba.

 

Luther tanai idővel szélesebb körben is elterjedtek.
Sylvester János révén megszületett az első magyar Újszövetség.
Kialakult az új egyház szervezete.

 

1522szent év”: a pápa sikertelenül próbált búcsúcédulákat árusítani a török ellen.

 

A 16-17. században a lutheri egyház elsősorban a Felvidék magyar, német és szlovák, főként városi lakosságának, valamint az erdélyi szászok körében szilárdult meg tartósan. Központja Nagyszeben, majd Brassó.

 

1523 Budai országgyűlés: eretnekek és Szűz Mária ellenségei Luther követő: fő-, jószágvesztés, máglyahalál!

 

1525 Rákosi diéta: Lutheránusok szabad megölése

Mohácsnál sok reformáció-ellenes egyházi méltóság meghalt, így a reformáció erősödhetett.
A reformációban a politikai és ideológiai harcok (felekezet és nemzetiség sorsa) összefonódott)

 

1549-ben Kassa, Eperjes, Bártfa, Lőcse és Kisszeben szabad királyi városok megfogalmazták az
Ötvárosi Hitvallást. I. Ferdinánd elfogadja.

 

A svájci (kálvini) irányzat az 1550-es években jelent meg.

Debrecenhez köthető a 16. századi magyarországi reformátusság legnagyobb alakja, Méliusz Juhász Péter,
aki nyomdát és iskolát alapított.

 

1562 Debreceni zsinat

Megszilárdítja a református egyházat. A kálvinizmus a 16. században a legelterjedtebb felekezetté
válik az országban.

 

1558-ban eltávolodnak egymástól a kálvinisták és a lutheránusok.

 

Erdély vallásilag megosztott:

- a vármegyék magyar lakossága református

- a székelyek nagy része katolikus

- a szászok evangélikusok

- a románok ortodoxok

 

A 16. század második felében elterjed az unitariánus irányzat is: Szervét Mihály követői tagadták a Szentháromságot. Az 1560-as években többségre jutottak az erdélyi magyarságon belül.

 

1568-ban Tordai országgyűlésen kimondják az unitariánusok szabad vallásgyakorlatát.

 

A reformáció kulturális hatása:

 • Legfőbb vonzerejét az anyanyelvűség jelentette. Károli Gáspár Bibliája az irodalmi nyelv kialakulásának döntő tényezője volt.
 • Állandó nyomdák működtek Sárváron, Debrecenbe, Kolozsváron, Nagyszebenen.
  Megindul a könyvkiadás is.
 • Az új felekezetek nagy hangsúlyt fektettek az oktatásra. Jelentős iskolák alapultak Kolozsváron, Tolnán, Váradon, Debrecenbe, Sárospatakon.

 

15451563 Tridenti zsinat (legjelentősebb egyházi fórum)

- betiltják a búcsúcédulák árusítását

- papság legfontosabb feladata a szolgálat, ezért saját egyházmegyéjükben kell tartózkodniuk

           

A katolikus liturgia látványosabb, ünnepélyesebb lett, népszerűek lettek a zarándoklatok.

Nem mondtak le a pápa egyházfőségéről, a szerzetességről, a szentségekről és a szentek tiszteletéről.

 

Összeállították az Indexet, a tiltott könyvek jegyzékét, s 1542-ben a Pápai Államban újra felállították az inkvizíciót Szent Hivatal néven, hogy gátat szabjanak az új tanok terjedésének.

A reformok eredményeképpen a reformáció terjedése megállt.

 

1540 A pápa jóváhagyta a Loyolai Szt. Ignác által alapított Jezsuita rend működését

 

Protestáns módszereket vettek át:

 • Könyveket fordítottak és nyomtattak, lefordították a Bibliát is.
 • Világias szerzetesrend volt, elvegyültek a nép között és alkalmazkodtak az adott
  viszonyokhoz.

 

1561-ben Magyarországon is megalakult Nagyszombaton a jezsuita rend.

 

1577-ben létrejött a Nagyszombaton az első jezsuita nyomda is.

 

1606-ban a Bécsi béke értelmében kitiltották őket az országból.

 

 

Pázmány Péter nagyváradi protestáns családból származik, de 1583-ban katolizált.

A kolozsvári jezsuita gimnáziumban tanult, s 1588-ban belépett a jezsuita rendbe.

Tanulmányait Krakkóban, Bécsben majd Rómában folytatta.

1616-ban pápai felmentéssel kilépett a jezsuita rendből, világi pap lett, s rövidesen elérte az esztergomi érseki címet.

1619-ben Nagyszombaton nevelőintézetet és papneveldét hoz létre céljának, a művelt katolikus értelmiségi réteg megteremtésének érdekében 

1635-ben Nagyszombaton teológiai és bölcsészeti karral egyetemet alapít (ELTE)

 

A hagyomány szerint 30 főúri családot térített vissza a katolikus hitre.

Egyházpolitikai munkássága, hitvitázó írásai következtében túlnőtt főpapi hatáskörén.

A református prédikátorok művei ellen népies magyar nyelven írt vitairatai, prédikációi nagy szerepet játszottak a magyar irodalmi nyelv megteremtésében.

Legjelentősebb műve a hitvédelem elveit rendszerező Isteni igazságra vezérlő Kalauz.


egy másik kidolgozott tétel:

 

A magyarországi reformáció és katolikus megújulás

 

I. Tanok:
 

1. Evangélikus / lutheránus (Luther Márton ágoston rendi szerzetes)

 • egyedül a hit által, Isten kegyelméből, Krisztus kegyelméből van üdvösség, amit a Sztírás közvetít
  (sola fide, gratia, Christus, scriptura)
 • egyházi hierarchia, búcsúcédula, cölibátus, dogmák, szentek tiszteletének elvetése
 • szentségek: keresztség, úrvacsora
 • anyanyelvű istentisztelet
   

2. Református / kálvinista (Kálvin János, Ulrich Zwingli)

 • predestináció (eleve elrendelés): Isten akarata által van csak üdvösség
 • józan, egyszerű, szorgos életmód
 • egyszerű IT, templom, olcsó egyház
 • új egyházszervezet:              - egyháztanács 
                                                 (presbiterium)

- lelkész: igehirdetés

- presbiter: vezetés

- tanítók

- diakónus:  
   szeretetszolgálat

 • zsarnokölési elmélet: világi hatalom visszaélése esetén a nép választott tisztségviselőinek kell megbosszulni azt és felszabadítani az elnyomott népet

 

3. Unitárius / antitrinitárius (Szervét Mihály spanyol orvos – Kálvin elítélteti à Genfben kivégzik)

 • Szentháromságtagadás: csak az Atya isten

 

4. Anabaptista (Münzer Tamás)

 • csecsemőkeresztség elvetése à felnőtt keresztség
 • hegyi beszéd szó szerinti megvalósítása
 • vagyonegyenlőség
 • később: református hitvallás elfogadása + felnőtt keresztség (1572)
 • Mo.-n nem jelentős

 

II. Reformáció 1. hulláma

 • lutheránus tanok
 • terjesztői:
 • katolikus egyház: pápa tilalmi listát ír, ami nem csak a címzetthez jut el à egész egyház tud Luther elítéléséről
 • II. Lajos (felesége habsburg), Mária Terézia: nem lutheránusok, csak hallgatják és tanítókat hívnak
 • németek, kereskedők: Felvidékre, Erdélybe viszik a hírt
 • külföldön tanult, eredetileg katolikus papok, humanista tudósok

pl.: Sztárai Mihály, Dévai Bíró Mátyás (peregrináltak), főnemesek

tiltják, halállal büntetik a lutheránusokat, terjesztőit

Sylvester János magyarra fordítja az ÚSZ-et

husziták már lefordították a 4 evangéliumot

Farkas András: A zsidó és a magyar nemzetről párhuzamot von a két nép története között (csapások, mindkét nép választott jellegű, vétettünk Isten ellen > török)

 

III. Reformáció 2. hulláma (1550-es évek)

Helvét / kálvinista / svájci tanok (Conföderatio Helvetika = akkori Svájc)

- hirdetői: Kálmáncsehi Sánta Márton,

tanítványai: Szegedi Gergely,
                  Szegedi Kis István,
                  Kopácsi István,
                  Méliusz Juhász Péter (debreceni („kálvinista Róma”) püspök> nyomda, iskola Debrecenben)

 

- disputa: nyilvános hitvita (egyetemi végzettséghez kell. Méliusz J. P. elhívja a katolikus püspököket Debrecenbe vitatkozni

 

- 1562: debrecen-egervölgyi hitvallás --> magyar kálvinizmus definiálása (~ heidelbergi káté mintájára)

 

 Hódoltság

 • először a parasztok, végvári vitézek lesznek reformátusok
 • 3 részre szakadt az ország > török hódoltságon szabadon lehet terjeszteni (Alföld)
 • ferences kp.: Szeged
 • református kp.: Debrecen

 

Erdély (kálvinista):

 • szász: lutheránus (ipar, kereskedelem)
 • magyar: kálvinista (mezőgazdaság)
 • székely: katolikus
 • román: ortodox (pásztor)
 • minden, ami nem román: unitárius

 

 • unitárius / antitrinitárius (1563): Sztháromság tagadó

Blandrata György (János Zsigmond orvosa), Dávid Ferenc terjeszti

 

1568: tordai országgyűlés

2 protestáns irányzat: kálvinista, lutheránus > ne legyen megosztottság > vallásszabadság Erdélyben

katolikus, református, evangélikus, unitárius

 

1555 augsburgi vallásbéke: Cuius regio, eius religio

 

földesúr a 3 részre szakadás miatt nem törődik a vallással

 

Királyi Magyarország (katolikus)

 • Erdély a példakép
 • Habsburgok fellépnek a protestánsok ellen > Erdély segítségével maradt meg a protestantizmus Mo.-n
 • Mo.: alulról jövő folyamat a protestantizmus (<> Németo.)
 • falvanként 1 templom (katolikus) > egyszerű anyagból református templom építése

 

IV. Reformáció hatása

1590: Károlyi Gáspár héberből magyarra fordítja a Bibliát egy 10-15 fős csoporttal  à vizsolyi Biblia (református)

 • nyomdák: Vizsoly, Debrecen, Kolozsvár, Nagyszeben, Sárvár  ~ 1000 könyv Mo.-n

Bibliák, teológiai könyvek, olvasó / ABC-s könyv, széphistóriák (olvasmányos, ponyva)

 • iskolák: napi Bibliaolvasás (Svédo.: konfirmációval házasodhatsz csak > kell tudni olvasni)

Gyulafehérvár, Kolozsvár, Várad, Debrecen, Sárospatak, Tolna, Pápa

 • peregrinálás: külföldi egyetemre mennek tanulni, majd hazajönnek új tanokkal
  (Wittenberg, Leiden, Zürich, Heidelberg, Hága)

~ 1590: evangélikus: lutheránus (Felvidék), református: kálvinista + Zwingli

 

V. Ellenreformáció, katolikus megújulás

- Bécsi béke (1606), pozsonyi országgyűlés: nem lehet fellépni a reformátusok ellen

- Pázmány Péter (1570-1637): esztergomi érsek, jezsuita szerzetes (> legjobban képzett)

 • szeminárium (papnevelde): Bécs, Nagyszombat
 • Nagyszombat: új érseki székhely, mert Esztergom török kézen van
 • egyetem: mai utódai: ELTE, Nagyszombati Egyetem, Pázmány
 • nyomda
 • fejedelmeket téríti vissza: veszélyes a protestantizmus,mert az engedetlenséget, önállóságot hirdeti
 • habsburgokkal fent kell tartani a békét à főként a Királyi Mo.-n térít
 • Eszterházy Móricz követi

 

1626: Káldi György latinból (Vulgata > Jeromos-féle) magyarra fordítja a Bibliát (katolikus)
8 könyvvel hosszabb, mint a református

 

     
Friss
     
Linkek
     
Bölcsességek

     
Szavazás
Lezárt szavazások
     
Lélekszámláló
Indulás: 2006-12-09
     

**** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!