A volt 12.c oldala
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Menü
     
Képtár
     
Tételek
     
Egyszerű modul

 

 

     
Történelem tételek
Történelem tételek : G) 1. Reformáció (kialakulása, Luther, magyarországi reformáció)

G) 1. Reformáció (kialakulása, Luther, magyarországi reformáció)

  2008.03.19. 22:09A magyarországi reformáció és katolikus megújulás

 
Luther Márton római útjai során meggyőződött az egyház és a papság világias, romlott erkölcseiről.
 
A búcsúcédulák árusítása késztette arra, hogy összefoglalja kifogásait a katolikus egyházi gyakorlattal szemben.
 
1517. okt. 31. – A Wittenbergi vártemplom kapuján közzétette tanait, melyeket 95 pontban
            foglalta össze:
            -Az ember egyedül Isten kegyelméből, hit által érheti el a megigazulást
            -megkérdőjelezi a pápaság hatalmát az egyházon belül
            -elveti a szerzetességet
 
1521-ben V. Károly a worms-i birodalmi gyűlés elé idézte Luthert, de ő nem vonta vissza
            tanait, ezért a pápa kiközösítette, a császár birodalmi átokkal sújtotta.
 
1529-ben a speyer-i birodalmi gyűlésen kimondták, hogy Luther és követői
megmaradhatnak hitüknél, de nem terjeszthetik azt. A lutheránusok tiltakoztak, protestáltak.
 
1531.- a protestáns fejedelmek véd- és dacszövetséget hoznak létre.
 
A fejedelmek és a császár között kitör a háború,
 
 1555-ben megkötötték az Augsburgi vallásbékét:
            -a fejedelmek szabadon választhatnak vallást, alattvalóiknak követniük kell őket
                        (Cuius regio, eius religio)
 
Kálvin János a kereszténységről vallott önálló elképzeléseit Institutio c. jelentette meg (1536)
 
 Genf prédikátora lett, ahol később teológiai akadémiát alapított. Tanai:
            -az emberek sorsát a Mindenható eleve elrendelte (predestinatio), sorsunk
                        cselekedeteinktől függetlenül az üdvösség vagy a kárhozat.
 
Magyarországon az új hit először a királyi udvarban és a szász városi polgárság körében terjedt el 1518-ban.. Számos főrangú család támogatta a változást.
 
Nyomdák létesültek, védelmet kaptak a prédikátorok, elküldték őket tanulni a reformáció központjaiba.
 
Luther tanai idővel szélesebb körben is elterjedtek. Sylvester János révén megszületett az első magyar Újszövetség. Kialakult az új egyház szervezete.
1522. – „szent év”: a pápa sikertelenül próbált búcsúcédulákat árusítani a török ellen.
 
A 16-17. században a lutheri egyház elsősorban a Felvidék magyar, német és szlovák, főként városi lakosságának, valamint az erdélyi szászok körében szilárdult meg tartósan. Központja Nagyszeben, majd Brassó.
 
1523. - Budai országgyűlés: eretnekek és Szűz Mária ellenségei Luther követői
-         fő-, és jószágvesztés, máglyahalál!
 
1525. – Rákosi diéta: Lutheránusok szabad megölése
 
Mohácsnál sok reformáció-ellenes egyházi méltóság meghalt, így a reformáció erősödhetett. A reformációban a politikai és ideológiai harcok (felekezet és nemzetiség sorsa) összefonódott)
 
1549-ben Kassa, Eperjes, Bártfa, Lőcse és Kisszeben szabad királyi városok megfogalmazták
            az Ötvárosi Hitvallást. I. Ferdinánd elfogadja.
 
A svájci (kálvini) irányzat az 1550-es években jelent meg.
Debrecenhez köthető a 16. századi magyarországi reformátusság legnagyobb alakja, Méliusz Juhász Péter, aki nyomdát és iskolát alapított.
 
1562. – Debreceni zsinat
            Megszilárdítja a református egyházat. A kálvinizmus a 16. században a legelterjedtebb
            Felekezetté válik az országban.
 
1558-ban eltávolodnak egymástól a kálvinisták és a lutheránusok.
 
Erdély vallásilag megosztott:
-a vármegyék magyar lakossága református
-a székelyek nagy része katolikus
-a szászok evangélikusok
-a románok ortodoxok.
 A 16. század második felében elterjed az unitáriánus irányzat is:
            Szervét Mihály követői tagadták a Szentháromságot. Az 1560-as években többségre
            jutottak az erdélyi magyarságon belül.
 
1568-ban a Tordai országgyűlés kimondja az unitáriánusok szabad vallásgyakorlatát.
 
A reformáció kulturális hatása:
-Legfőbb vonzerejét az anyanyelvűség jelentette. Károli Gáspár Bibliája az irodalmi nyelv kialakulásának döntő tényezője volt.
 
-Állandó nyomdák működtek Sárváron, Debrecenbe, Kolozsváron, Nagyszebenen. Megindul a könyvkiadás is.
 
-Az új felekezetek nagy hangsúlyt fektettek az oktatásra. Jelentős iskolák alapultak Kolozsváron, Tolnán, Váradon, Debrecenbe, Sárospatakon.
 
1545.-1563. – Tridenti zsinat (legjelentősebb egyházi fórum)
            -betiltják a búcsúcédulák árusítását
            -papság legfontosabb feladata a szolgálat, ezért saját egyházmegyéjükben kell
                        tartózkodniuk
           
A katolikus liturgia látványosabb, ünnepélyesebb lett, népszerűek lettek a zarándoklatok.
Nem mondtak le a pápa egyházfőségéről, a szerzetességről, a szentségekről és a szentek tiszteletéről.
 
Összeállították az Indexet, a tiltott könyvek jegyzékét, s 1542-ben a Pápai Államban újra felállították az inkvizíciót Szent Hivatal néven, hogy gátat szabjanak az új tanok terjedésének.
A reformok eredményeképpen a reformáció terjedése megállt.
 
1540.- a pápa jóváhagyta a Loyolai Szt. Ignác által alapított Jezsuita rend működését
 
Protestáns módszereket vettek át:
            Könyveket fordítottak és nyomtattak, lefordították a Bibliát is.
 
Világias szerzetesrend volt, elvegyültek a nép között és alkalmazkodtak az adott viszonyokhoz.
 
1561-ben Magyarországon is megalakult Nagyszombaton a jezsuita rend.
1577-ben létrejött a Nagyszombaton az első jezsuita nyomda is.
 
1606-ban a Bécsi béke értelmében kitiltották őket az országból.
 
Pázmány Péter
Nagyváradi protestáns családból származik, de 1583-ban katolizált.
A kolozsvári jezsuita gimnáziumban tanult, s 1588-ban belépett a jezsuita rendbe.
 
Tanulmányait Krakkóban, Bécsben majd Rómában folytatta.
 
1616-ban pápai felmentéssel kilépett a jezsuita rendből, világi pap lett, s rövidesen elérte az
            esztergomi érseki címet.
 
1619-ben Nagyszombaton nevelőintézetet és papneveldét hoz létre céljának, a művelt
            katolikus értelmiségi réteg megteremtésének érdekében 
 
1635-ben Nagyszombaton teológiai és bölcsészeti karral egyetemet alapít (ELTE)
 
A hagyomány szerint 30 főúri családot térített vissza a katolikus hitre. Egyházpolitikai munkássága, hitvitázó írásai következtében túlnőtt főpapi hatáskörén.

A református prédikátorok művei ellen népies magyar nyelven írt vitairatai, prédikációi nagy szerepet játszottak a magyar irodalmi nyelv megteremtésében. Legjelentősebb műve a hitvédelem elveit rendszerező Isteni igazságra vezérlő Kalauz.
 

egy másik kidolgozott tétel:A magyarországi reformáció és katolikus megújulás
 
I. Tanok
-            evangélikus / lutheránus (Luther Márton ágoston rendi szerzetes)
             egyedül a hit által, Isten kegyelméből, Krisztus kegyelméből van üdvösség, amit a Sztírás közvetít (sola fide, gratia, Christus, scriptura)
             egyházi hierarchia, búcsúcédula, cölibátus, dogmák, szentek tiszteletének elvetése
             szentségek: keresztség, úrvacsora
             anyanyelvű istentisztelet
-            református / kálvinista (Kálvin János, Ulrich Zwingli)
             predestináció (eleve elrendelés): Isten akarata által van csak üdvösség
             józan, egyszerű, szorgos életmód
             egyszerű IT, templom, olcsó egyház
             új egyházszervezet: egyháztanács (presbiterium)
             lelkész: igehirdetés
             presbiter: vezetés
             tanítók
             diakónus: szeretetszolgálat
             zsarnokölési elmélet: világi hatalom visszaélése esetén a nép választott tisztségviselőinek kell megbosszulni azt és felszabadítani az elnyomott népet
-            unitárius / antitrinitárius (Szervét Mihály spanyol orvos – Kálvin elítélteti > Genfben kivégzik)
             Szentháromságtagadás: csak az Atya isten
-            anabaptista (Münzer Tamás)
             csecsemőkeresztség elvetése > felnőtt keresztség
             hegyi beszéd szó szerinti megvalósítása
             vagyonegyenlőség
             később: református hitvallás elfogadása + felnőtt keresztség (1572)
             Mo.-n nem jelentős
 
II. Reformáció 1. hulláma
-            lutheránus tanok
-            terjesztői
             katolikus egyház: pápa tilalmi listát ír, ami nem csak a címzetthez jut el > egész egyház tud Luther elítéléséről
             II. Lajos (felesége habsburg), Mária Terézia: nem lutheránusok, csak hallgatják és tanítókat hívnak
             németek, kereskedők: Felvidékre, Erdélybe viszik a hírt
o        külföldön tanult, eredetileg katolikus papok, humanista tudósok
§            pl.: Sztárai Mihály, Dévai Bíró Mátyás (peregrináltak), főnemesek
-            tiltják, halállal büntetik a lutheránusokat, terjesztőit
-            Sylvester János magyarra fordítja az ÚSZ-et
               husziták már lefordították a 4 evangéliumot
       Farkas András: A zsidó és a magyar nemzetről
               párhuzamot von a két nép története között (csapások, mindkét nép választott jellegű, vétettünk Isten ellen > török)
 
III. Reformáció 2. hulláma (1550-es évek)
-            helvét / kálvinista / svájci tanok (Conföderatio Helvetika = akkori Svájc)
-            hirdetői: Kálmáncsehi Sánta Márton, tanítványai: Szegedi Gergely, Szegedi Kis István, Kopácsi István, Méliusz Juhász Péter (debreceni („kálvinista Róma”) püspök> nyomda, iskola Debrecenben)
-            disputa: nyilvános hitvita (egyetemi végzettséghez kell)
             Méliusz J. P. elhívja a katolikus püspököket Debrecenbe vitatkozni
1562: debrecen-egervölgyi hitvallás
             magyar kálvinizmus definiálása (~ heidelbergi káté mintájára)
 
 
Hódoltság
-            először a parasztok, végvári vitézek lesznek reformátusok
-            3 részre szakadt az ország > török hódoltságon szabadon lehet terjeszteni (Alföld)
-            ferences kp.: Szeged
   református kp.: Debrecen
 
Erdély (kálvinista)
-            szász: lutheránus (ipar, kereskedelem)
magyar: kálvinista (mezőgazdaság)
székely: katolikus
román: ortodox (pásztor)
minden, ami nem román: unitárius
-            unitárius / antitrinitárius (1563): Sztháromság tagadó
             Blandrata György (János Zsigmond orvosa), Dávid Ferenc terjeszti
1568: tordai országgyűlés
             2 protestáns irányzat: kálvinista, lutheránus > ne legyen megosztottság > vallásszabadság Erdélyben
               katolikus, református, evangélikus, unitárius
             augsburgi vallásbéke (1555): Cuius regio, eius religio
               földesúr a 3 részre szakadás miatt nem törődik a vallással
 
Királyi Magyarország (katolikus)
-            Erdély a példakép
-            habsburgok fellépnek a protestánsok ellen > Erdély segítségével maradt meg a protestantizmus Mo.-n
-            Mo.: alulról jövő folyamat a protestantizmus (<> Németo.)
-            falunként 1 templom (katolikus) > egyszerű anyagból református templom építése
 
IV. Reformáció hatása
1590: Károlyi Gáspár héberből magyarra fordítja a Bibliát egy 10-15 fős csoporttal > vizsolyi Biblia (református)
-            nyomdák: Vizsoly, Debrecen, Kolozsvár, Nagyszeben, Sárvár > ~ 1000 könyv Mo.-n
             Bibliák, teológiai könyvek, olvasó / ABC-s könyv, széphistóriák (olvasmányos, ponyva)
-            iskolák > napi Bibliaolvasás (Svédo.: konfirmációval házasodhatsz csak > kell tudni olvasni)
             Gyulafehérvár, Kolozsvár, Várad, Debrecen, Sárospatak, Tolna, Pápa
             peregrinálás: külföldi egyetemre mennek tanulni, majd hazajönnek új tanokkal (Wittenberg, Leiden, Zürich, Heidelberg, Hága)
~ 1590: evangélikus: lutheránus (Felvidék), református: kálvinista + Zwingli
 
V. Ellenreformáció, katolikus megújulás
-            bécsi béke (1606), pozsonyi országgyűlés > nem lehet fellépni a reformátusok ellen
-            Pázmány Péter (1570-1637): esztergomi érsek, jezsuita szerzetes (> legjobban képzett)
             szeminárium (papnevelde): Bécs, Nagyszombat
             Nagyszombati: új érseki székhely, mert Esztergom török kézen van
               egyetem: mai utódai: ELTE, Nagyszombati Egyetem, Pázmány
               nyomda
             fejedelmeket téríti vissza: veszélyes a protestantizmus,mert az engedetlenséget, önállóságot hirdeti
             habsburgokkal fent kell tartani a békét > főként a Királyi Mo.-n térít
             Eszterházy Móricz követi
1626: Káldi György latinból (Vulgata > Jeromos-féle) magyarra fordítja a Bibliát (katolikus)

8 könyvvel hosszabb, mint a református

     
Friss

.

     
Linkek
     
Bölcsességek

     
Szavazás
Szavazol?

Igen.
Nem.
Szavazás állása
Lezárt szavazások
     
Lélekszámláló
Indulás: 2006-12-09
     

**A legújabb magyarországi mémes oldal. Ismerd meg most!Oszd, lájkold!** Nevess, szórakozz, kattints ide! Ne unatkozz!*    *****    Nézz élõ live filmet gportalon! 0-24-ben! Klikk ide! Filmek élõ live!!!!!    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - TUDJ MEG TÖBBET SELENA GOMEZ MAGÁNÉLETÉRÕL, SZERELMÉRÕL, CSALÁDJÁRÓL, KARRIERÉRÕL!    *****    HA TE IS IMÁDOD A ZÖLD ÍJÁSZ VILÁGSIKERÛ SOROZAT ELBÛVÖLÕ SZERELMESPÁRJÁT AKKOR ITT A HELYED! MAGYAR OLICITY SITE    *****    The Vampire Diaries & The Originals szerepjáték - ha kedveled a sorozatokat és írni is szeretsz, ne habozz!    *****    Rendhagyó kedvezményt ajánlok Nektek, Te monhatod meg, hogy mi legyen az ára. Pl.: Születési, párkapcsoklati, horoszkóp.    *****    KÖNYVismertetõk, kötelezõ olvasmányok    *****    BOOKFANCLUB -> A könyvek birodalma elvezet a képzelet csendes világába!<<-BOOKFANCLUB    *****    Ingyenes, korlátlan képfeltöltés!!! www.kepfeltolto.eu    *****    Autista - Állatbarát - Homoszexuális - Intelligens - Kívülálló - Mûvészlélek - Segítõkész - Toleráns    *****    Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Design!    *****    HAT ÉVE ONLINE! - LÁTOGASS EL MAGYARORSZÁG EGYETLEN MÛKÖDÕ SELENA GOMEZZEL FOGLALKOZÓ OLDALÁRA! - HAT ÉVE ONLINE!    *****    A SZULTÁNA: HÍREK - KÉPEK - SOROZATISMERTETÕK - TÖRTÉNELMI INFÓK - ÉRDEKESSÉGEK MINDEN MENNYISÉGBEN A SOROZATRÓL    *****    Bûbájos boszorkák - Charmed - Extrák - Érdekességek - Cikkek - Interjúk - Bûbájos boszorkák - Charmed - Charmed -Játékok    *****    Itt a nyár! Kivirágzott a mályva és a pipitér! Hogy mit szólt ehhez a két virágmanó? Gyere, és olvasd el a Mesetárban!    *****    STITCHERS - Magyarország egyetlen oldala a természetfeletti krimi-drámasorozatról! A Stitchers sorozatot megéri nézni!    *****    Nézz Élõ live filmet gportalon. Klikk klikk klikk.    *****    Gréti. 23. Egyetemista. Chevelle. Rap. Jégkorong. Ottawa Senators. Jean-GabrielPageau. Írás. Olvasás. Blog. (:    *****    Élõ live mozifilmek. Ha szereted a filmeket, sorozatokat, meséket akkor itt a helyed!    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok