A volt 12. c oldala
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Menü
     
Képtár
     
Tételek
     
Egyszerű modul

 

     
Történelem tételek
Történelem tételek : B) 1. Életmód a XVI. sz-i Magyarországon (török berendezkedés)

B) 1. Életmód a XVI. sz-i Magyarországon (török berendezkedés)

  2008.03.19. 21:30


Életmód a 16. századi Magyarországon
 
Mátyás halála után (1490.) az ország szétesett, gyengébb uralkodók következtek, s a gazda­sági erő nem volt elég hazánk védelmére.
A trónkövetelők között ott voltak a Habsburgok, és Ulászló cseh király is a Jagelló-dinasz­tia nevében.
Európa is széttagolt volt, mivel erősödött a Habsburg-francia ellentét. A törökök befejezték más irányú terjeszkedésüket és Ny felé indultak.
A magyar politika a Jagelló-korban folyamatosan a béke fenntartására törekedett, s ezt a keleten lekötött Szelim szultán idejében el is tudta érni.
A külpolitikai helyzet megváltozása egybeesett az új szultán, I. Szulejmán trónra lépésével:
Követei a régi feltételekkel érkeztek Budára, ahol azonban fogságba vetették őket, így a szultán a támadás megindítása mellett döntött.
Szabács ellen indult, amelyet az első rohammal bevett.
1521-ben elfoglalta Nándorfehérvárt, mely a végvárrendszer fő erődítménye volt. Az ország a Duna mentén nyitottá vált a törökök számára.
II. Lajos szembe fordult a rendekkel. Reformtervei megbuktak, Szulejmán hadai megindultak Magyarország belseje felé. A magyarok hírt szereztek a közelgő támadásról, de félve az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelés miatt, nem mertek toborozni, és semmi komolyabb előkészületet nem tettek.
1526. aug. 29. - Mohács síkján került sor a csatára (II. Lajos bele fullad a Csele-patakba), amit a magyarok mindössze 2 óra alatt elvesztettek, és Szulejmán É felé indult.
Bevonultak Budára, kifosztották és felgyújtották a várost. A törökkivonult az országból, és foglyok tízezreit vitte magával.
1526. nov. 10.- Szapolyai János megkoronáztatta magát.
1526. dec.17. - a Habsburg-bárók Ferdinándot választják királyukká
Szapolyai a Ferdinánd elleni harcban a töröktől kért segítséget, aki támogatásáról biztosítja őt az Isztambuli-szerződésben. Szulejmán elfoglalta, és átadta Szapolyainak Budát, és 1529-ben Bécs ellen indult, ahonnan azonban az ostrom elhúzódása miatt visszavonulni kény­szerült.
1532. – újra Bécs ellen indultak, de a török erők megtorpannak Kőszeg váránál, amit felte­hetőleg csak az időhúzás kedvéért támadtak meg. Jurisics Miklós ellenállt, s ezzel megvédte Bécset.
A Habsburgok és a törökök nem bírnak egymással, s Magyarország az ütközőzónájukká válik.
1538. febr. 24. –a Nagyváradi szerződésben Szapolyai és Ferdinánd kölcsönösen elismerik egymás hatalmát, s János halála után az ország Ferdinándra száll.
Szapolyainak azonban fia születik az Izabellával, a lengyel királylánnyal kötött házasságából. 1540-ben halálos ágyán megesketi párthíveit, hogy fiát, János Zsigmondot választják királlyá.
A Szapolyainak tett ígéret azonban nehéz helyzetbe hozza Fráter Györgyöt, aki a törököktől kér segítséget, ők elfogadják János Zsigmondot.
1541. aug. 29.- Szulejmán csapatai, miután elűzik a Budát körülvevő Habsburg seregeket, János Zsigmondot és Izabellát pedig megbeszélésre hívják, megszállják Budát, és berendez­kednek. Izabellának és fiának Erdélyt és a Tiszától K-re eső országrészt adják. Az ország 3 részre szakad.
1542-ben a Habsburgok megpróbálják visszafoglalni Budát, mivel az 1541-es Gyalui egyezmény (Ferdinánd - János Zsigmond) értelmében Ferdinándé az ország, neki kell kiűznie a törököt, de nem sikerül.
1543.-1547.– a török hadjáratot indít Buda védelmi körzetének kialakításáért
1552-ben pedig büntető hadjáratot indít, ekkor kerül sor pl. Egernél a csatára.
Török Hódoltság
Főként az Alföld területére esik, az ország középső része, ahol a kisközösségek veszélyezte­tetté váltak, a lakosság pusztult.
Az átalakuló településszerkezet miatt a városok lakossága felduzzadt. A terület szélén még erősebb volt a pusztulás, hiszen itt nagyobbak voltak az adóterhek, és a várháborúk, határhá­borúk is dúltak.
A török államberendezkedés, közigazgatás és területviszonyok váltak meghatározóvá:
-a föld a szultáné, a szpáhiknak osztogatja, de bármikor visszaveheti, rablógazdálkodás
-az adóztatás a defterdárok által készített pontos nyilvántartások alapján történt.
Megtartják a régi adókat és újakat is kivetnek. (kapuadó, természetbeli juttatások, állami ro­bot, haradzs)
A magyar urak is beszedték az adót, így kettős adóztatás alakult ki.
-az igazságszolgáltatást a muftik (vallásos) és a kádik (polgári) látták el
- a terület vilajetekre, azon belül szandzsákokra tagolódott (közigazgatási egységek)
Magyar Királyság
A Habsburgok fennhatósága alatt marad, a rendiség az ország kiszolgáltatottsága ellenére megmarad.
Nádor helyett helytartót neveznek ki, akinek központja Pozsony. Különböző intézményeket hoznak létre:
-Magyar Kamara – (Pozsony) adó, gazdaság, pénzügyek irányítása
-Magyar Kancellária - (Bécs)
-Udvari Haditanács - (központi) az eddig belül lévő várak megerősítése (birodalmi rendek és a pápa is segít)
A végvári katonákat gyatrán látják el, ezért sokszor „önellátásra” szorultak. A kis és közép nemesek lettek végvári katonák.
A rendi intézmények megmaradnak:
-Országgyűlés:
         -adómegszavazás joga
-nemesi vármegye
         -bíráskodás
         -adóbeszedés
         -hadakozás
         -központi hatalom végrehajtói
A királyság igyekszik jóban lenni a nemesekkel: rendi dualizmus alakul ki.
Erdélyi Fejedelemség
Buda 1451-es eleste után Fráter György kemény kézzel lát hozzá az államélet megszervezé­séhez.
 Fráter György a Habsburgok kezére akarja adni Erdélyt, de közben olyan, mintha a törö­kökhöz húzna. 1551 decemberében a Habsburgok beleegyezésével ölik meg.
1556-ban az erdélyi nemesek visszahívják János Zsigmondot és Izabellát, önálló állam jön létre, de adót fizet a töröknek.
1565.-ben Ferdinánd utódja, Miksa és János Zsigmond egyezséget köt:
-János Zsigmond lemond a királyi címről, de az ő utódja örökli Erdélyt
A töröknek ez nem tetszik, ezért 1566-ban hadjáratot indít, újra megpróbálja elfoglalni Bé­cset (Gyula, Szigetvár).
1568. – Drinápolyi béke status quo alapján
Az ország 3 részre szakadása 1570-ben a Speyer-i szerződéskor véglegesedik:
-János Zsigmond lemond a királyi címről, és névleg elismeri Miksát Mao. királyának
-Miksa elfogadja J. Zs.-t Erdély fejedelmének
Erdély élén a fejedelem áll, s 3 rend van: a magyarok, a szászok és a székelyek.
(1542. – Tordai Unió: az erdélyi rendek öntudatra ébredése, megerősödése)
Erdély a belügyeiben önálló, a fejdelem önhatalmú, a tanács tagjait is ő választja.
Működik az erdélyi rendi országgyűlés, de a fejedelem előterjesztéseinek jóváhagyására korlátozódik. A fejedelem háttere a török porta.
Új elmélet születik: innen kiindulva kell kiűzni a törököt, egyesíteni az országot.
Később Báthory Gábor átlépi a török szabta határt. Mikor a Habsburgokhoz közeledik, még legbefolyásosabb híve, Bethlen Gábor is szakít vele, majd Bethlen lesz a fejedelem, Báthoryt pedig megölik a hajdúk.
Bethlen Gábor gazdaságilag helyrehozta a területet. Bányászokat és iparosokat hívott Er­délybe. A szarvasmarha, méz, viasz, vas kereskedelmére állami monopóliumot vezetett be.
Apafi Mihály alatt megszűnik a független Erdély, csak gazdasági, vallási szempontból lesz önálló.
Végvárrendszer
A déli végvárrendszer megszűnik Nándorfehérvár eleste után, az ország közepén hoznak létre egy belső végvárrendszert, DNy-ról ÉK felé, régi építményeket felhasználva a közép­hegységek lábánál. Megindul egy modernizációs folyamat.
A végvárak 3 típusa:
-nagy, modern vár: (pl. Kanizsa) sok katona befogadására képes, egy komoly támadás kiin­dulópontja lehet
-közepes vár: pár 100 fő befogadására képes, várostromhoz való
-tarisznya vár (őrhely): határforgalom ellenőrzésére
A személyzet alapvetően magyar, de megjelennek olasz és németalföldi zsoldosok is.
A török kiűzése utána végvárak feleslegessé váltak, elpusztultak. Ami megmarad, annak a Rákóczi-szabadságharc alatt lesz még szerepe, később ezeket is felrobbantják.

A végvári élet kiemelkedő egyénisége volt Balassi Bálint.

 

egy másik kidolgozott tétel:

 

Életmód a XVI. századi Magyarországon
 
1526. nov.-dec.: 2 részre szakad az ország
o       Habsburg Ferdinánd, Szapolyai János
1568: drinápolyi béke: 3 részre szakad az ország
 
I. Királyi Magyarország
-       Habsburg Birodalom tartománya
-       határvédelem
-       Bécsben:     - király
- Magyar Kamara (1528): gazdasági irányító
- Udvari Haditanács (1556): katonai irányító
            > helytartók irányítanak (nincs nádor!)
-       csak katonai beruházás
-       végvárrendszer kiépítése
o      új végvárvonal: török által megszállt T-ekhez igazodik
§         Mohácsig (1526) kettős volt
o      erődök
§         nagy (1000-1500 fő): hadsereg visszaverése
pl.: Győr, Fülek, Veszprém
▪    közepes (100-500 fő): portyázók visszaverése
•    végvárak között láncszerűen
25, pl.: Sümeg, Tata, Sirok
§         őrhely (20-50 fő): ellenség közeledtét jelenti
pl.: Fonyód
o      modern várak
§         palánkvár: cölöpök egymás mellett, amit földdel borítanak (gyors, olcsó, jó)
§         magyar huszárok
§         pisztoly, ágyú, sodronying
§         alacsony várfal földsánccal: ha meglövik a föld dől le, a vár megmarad
ˇ        magas falat kiágyúzza a török (legjobb a tüzérsége)
ˇ        RAJZ!
§         mérnöki tudomány fellendül > jobb tüzérek
ˇ        lassan lehagyjuk a törököket
§         olasz / füles bástya (pl.: Eger)
ˇ        kartácstűz: vasreszelék + szög
ˇ        RAJZ!
§         mozsár ágyú: meredek röppályán felfelé lő
§         vitorla: lepantói csata (1571) az utolsó gályás
-       országgyűlés: adó megajánlásának joga
-       főnemesek szerepe megnő a harcok miatt > nemesi vármegyék
pl.: Zrínyi, Balassi, Wesselényi Thököly, Jurisics
o      köznemesség háttérbe szorul
 
II. Török Hódoltság
-       közigazgatás
o      vilajet: 2-3 megyényi T – tartomány
Buda (1541), Temesvár, Eger + Kanizsa, Várad (1552), Érsekújvár (1663)
o      szandzsa: megyényi T – közigazgatási egység
o      beglerbég / pasa (urak ura): vilajet élén
o      szandzsák bég / bég (úr): szandzsák élén
-       tisztségviselők
o      kádi / mufti: török bíró (Korán alapján)
o      defterdár: adószedő
§         defter: adójegyzék
-       adózás
o      haradzs: ráják (nem muzulmánok) adója 25%
o      földesúri adó
o      tized: oszmánoknak az egyház helyett
o      robot / közmunka
o      kettős adóztatás: határvidéken (Királyi Mo. – Hódoltság)
§         magyar földbirtokosok is beszedik az adót
-       birtoktípusok
o      szpáhi / szolgálati: katonáskodásért
§         bármikor visszavehető > rablógazdálkodás > rossz a birodalom gazdasága
o      állami: szultáné
o      parasztvármegye: saját ügyük felett bíráskodnak a jobbágyok > sikertelen a beolvasztás
§         magukat irányítják
o      mezővárosok: van közbiztonság
§         15-30 km-es körzet
§         kicsi települések helyett nagyok lesznek
pl.: Debrecen, Hajdúböszörmény, Kiskunfélegyháza
 
III. Erdély
-       adó a töröknek
-       rendi gyűlés: csak megerősítő szerep
-       speyeri egyezmény (1570): ha János Zsigmond meghal Erdély a habsburgoké (eltolják)
Báthory István, Kristóf (1571-86)
o      bevétel: 300 000 arany (10-15 000 a töröknek, többi a katonaságra)
o      lakosság: 6-700 000 fő
o      központosított hatalom
o      szabad vallásgyakorlás (1568: tordai országgyűlés)
-       török elfoglalja Sziszeket, Veszprémet (1593) > 15 éves háború
1606: bécsi béke (magyar – habsburg)
o       protestáns vallásszabadság biztosítása
o       felségsértési perek megszűntetése (alaptalanok, Bocskait is ilyenbe fogták)
o       Erdély független, Partiumot megkapja
o       habsburg uralkodót elfogadjuk, de szabad nádorválasztás
1606: zsitva-toroki béke: lezárul a 15 éves háború
Bethlen Gábor (1613-29)
o       rend visszaállítása
o       bányászok, fazekasok behívása
o       állami monopólium lesz: szarvasmarha-, viasz-, méz-, vaskereskedelem > fejlődik az állam
I. Rákóczi György megtartja a békét és a rendet

            > Bethlen + Rákóczi: Erdély aranykora

 

     
Friss
     
Linkek
     
Bölcsességek

     
Szavazás
Lezárt szavazások
     
Lélekszámláló
Indulás: 2006-12-09
     

**** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!