A volt 12. c oldala
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Menü
     
Képtár
     
Tételek
     
Egyszerű modul

 

     
Történelem tételek
Történelem tételek : G) 2. Iskolatörténet

G) 2. Iskolatörténet

  2008.03.19. 20:15


Iskolatörténet
 
Az 1890-es években Darányi Ignác egyházkerületi főgondnok azon fáradozott, hogy Buda­pesten is legyen református leánynevelő intézet.
Biztatására Baár János, jómódú pesti polgár, és Madas Károly földbirtokos is alapítványt tett e célra. Mindketten kikötötték, hogy a létesülő intézménynek viselnie kell a nevüket.
Külön-külön mindkét adomány kevésnek bizonyult, így az egyesített összegből született meg
1907-ben a Baár-Madas Református Leánynevelő Intézet.
Az iskola először egy budai első kerületi villát, majd a Vérmező sarkán egy iskolát bérelt.
A jelenlegi épület 1929-ben készült a Rózsadomb nyugati lejtőjén Medgyaszay István tervei szerint, szecessziós stílusban. (A II. Vh alatt jelentősen megrongálódott.)
Az intézmény először felsőbb leányiskola és internátus volt, az I. világháború alatt vált líce­ummá (érettségit is ad), majd a ’20-as években gimnáziummá.
1945-ben, az általános iskolák megszervezése idején a Baár-Madas is megkezdte az alsó négy évfolyam kiépítését.
1948-ban a teljes általános iskolai részleget államosították, csak a felső négy évfolyam, mint négy évfolyamos gimnázium maradt az egyház kezén Budapesti Református Kollé­gium Gimnáziumának Leánytagozata néven.
1952. júni. - a debreceni kollégium kivételével az összes református iskolát államosították.
Az épületben először általános iskola, majd a Móricz Zsigmond Gimnázium működött.
1989-ben engedélyezte a kormány az iskola újjászervezését, s 1990. szeptemberében elkez­dődött az első új tanév Budapesti Református Gimnázium néven, mint a Baár-Madas és a Lónyai utcai református gimnázium jogutóda. Ettől kezdve koedukált iskolakénet működödtt.
A teljes épületet csak 1993-ban kapta vissza az iskola, mikor a Móricz Zsigmond Gimná­zium kiköltözött.
Újraindult a Lónyai utcai Református Gimnázium is, ettől kezdve az iskola neve Budapesti Baár-Madar Református Gimnázium lett.
1996. okt. 24-én az igazgatótanács a budapesti gyülekezetek kezdeményezésére és az egyház­kerület jóváhagyásával határozatot hozott az 1997.szept. 1-jén induló Baár-Madas Refor­mátus Gimnázium és Általános Iskola megalapításáról.
A Művelődési és Közoktatási Minisztárium 1996/1997-es tanévben kiadott rendelete alapján, miszerint az iskoláknak felül kell vizsgálni és szükségszerint meg kell újítani alapító okira­taikat és engedélyeiket, létrejött az iskola új alapító okirata és működési engedélye.
 
1997. szeptemberében az általános iskola megkezdhette működését, s az iskola teljes neve ezentúl Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola lett.
A Baár-Madas a Magyar Református Egyház iskolája, fenntartója a Dunamelléki Refor­mátus Egyházkerület.
Az egyházkerületnek az iskola vezetésében való részvételét és jogait az egyházi közoktatási törvény rendelkezései szabják meg. E jogok és érdekek gyakorlását a gimnáziumi igazgató­tanács végzi, mely felelős az iskolában végzett nevelőmunka erkölcsi színvonaláért és azért, hogy az iskola a Magyar Református Egyház illetve a Magyar Köztársaság alkotmányának és törvényeinek megfelelően működjék.
Tagjait a fenntartó választja és az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyásával jelöli ki.
Hivatalból tagja:
            -fenntartó egyházkerület elnöksége, iskolaügyi szervezetének vezetője
            -az iskola igazgatója
            -iskola vezető lelkésze
            -iskola gazdasági vezetője
 
Választott tagja:
            -fenntartó egyházi testület 4-8 tagja
            -nevelő testület egy tagja
Az iskola 3 fő része:
            -internátus
            -általános iskola
            -gimnázium
Ezeket kiszolgálja:
            -titkárság
            -gazdasági hivatal
            -konyha
            -technikai személyzet, gondnokság
            -iskolaorvosi rendelő
Az egyazon területen dolgozó tanárok munkaközösséget alkotnak. A diákság a diákönkor­mányzat révén szólhat bele az iskola életébe.
Az intézmény munkáját az igazgató irányítja az igazgatóhelyettesek, az internátusvezető és a gazdasági vezető segítségével.

Az iskola tevékenységének ellenőrzésére szolgál az osztályok szülőközösségének 2-2 tagjából álló szülőtanács.

 

Székely Tamás kidolgozott tétele:

Iskolatörténet
 
 
            A témát két pontban kívánom ismertetni: egy rövid, újkori iskolatörténeti ismertető után szeretnék rátérni a Baár-Madas Református Gimnázium történetének vázolására.
 
(A.) Az újkor iskolatörténete
        Az újkor hajnalán szembe kellett nézni a problémával: a keresztény Európa lakosainak jelentős hányada analfabéta. Ezt igazán élesen a reformáció rajzolta ki, ugyanis az embereket ugyan felfegyverezhették Bibliával a protestánsok, de nem tudták ők elolvasni azt. Így alakultak az első iskolák, és Svédország egy igen ötletes programmal juttatta magát előnyhöz: úgy döntöttek, s ezt Európában elsőként tették, hogy az embereket megtanítják olvasni, tanítókat képeztek, kiépítették az iskolahálózatot, s az állam a házasságkötés konfirmációhoz való kötésével érte el, hogy az emberek könyvet vegyenek a kezükbe. Az eredmény bámulatos volt: Svédországban már a XVII. században 10% alatt volt az analfabetizmus. Az közoktatás szükségességét felismerte a nagy hódító Bonaparte Napoleon is, aki államépítő munkája részeként oktatási reformot hajtott végre. Magyarországon is megszületett az erre vonatkozó törvény Mária Terézia keze által, 1777-ben a Ratio Educationis, az Általános tankötelezettségről való rendelet a 6-12 évesek számára kötelezővé tette az oktatást német nyelven. Ám ehhez nem volt sem elég tanár, sem elég iskola, és túl sok lelkesedés sem. A valódi népoktatás kérdését az 1922-1931 között tevékenykedő gr. Klebersberg Kunó kultuszminiszter oldotta meg. Mivel a Trianoni Békeszerződés megtiltotta a fegyverkezést számunkra, a költségvetés 9-10%-a a népművelés szolgálatába állhatott. 1926-ban megszületett a népiskolai törvény 3500 tanterem és 1700 tanítólakás felépítését tette kötelezővé. Az intézkedés eredményeként 1930-ra minden településen volt népiskola, a gyerekek 40 fős osztályokban tanultak, az írástudatlanság hamar 10% alá szorult, ellentétben a szomszédoknál tapasztaltakkal. A program az iskola nélküli tanyavilágot és falvakat részesítette előnyben.
      
(B.) A Baár-Madas története

        Az 1890-es években Darányi Ignác, a Dunamelléki Egyházkerület főgondnoka megálmodott egy Budapesten működő leánynevelő intézetet. Bíztatására e célból Baár János és Madas Károly alapítványt alapított, de kikötötték, hogy a pénzükből létesülő iskola viselje nevüket. A két alapítvány keretei túl szűkösek voltak, ezért egyesítették azokat. Így születhetett meg 1907-ben A Baár-Madas Református Felsőbb Leányiskola és Nevelőintézet. Az egyház az oktatás megkezdése céljából egy budai villát bérelt ki, majd a Vérmező sarkán bérelt egy iskola épületet. 1929-ben készült el az iskola jelenlegi épülete a Rózsadomb nyugati lejtőjén a Lorántffy Zsuzsanna utcában Medgyaszay István tervei alapján. Az intézmény eleinte felsőbb leányiskola és internátus volt, ám az első világháború alatt líceummá alakult[1]. Az 1920’-as években az iskolát gimnáziummá fejlesztették. 1945-ben a Baár-Madas megszervezte az alsó négy osztályban történő oktatást is. 1948-ban a teljes általános iskolai részleget államosították, egyedül a felső négy évfolyam maradt meg, de nevétől megfosztva volt kénytelen működni, ugyanis a Budapesti Református Kollégium Leánytagozata néven működött az 1952-es államosításig, melyet egyházunkból csupán a debreceni kollégium élt túl. Először általános iskola, majd a Móricz Zsigmond gimnázium működött az épületben. 1989-ben a kormány engedélyezte az iskola újjászervezését, ’90-ben Budapesti Református Gimnázium néven a Baár-Madas és a Lónyai utcai Református Gimnázium jogutódjaként kezdte meg működését. A teljes épületet csupán 1993-ban lehetett birtokba venni. Mivel eközben a Lónyai Gimnázium is útnak indult a neve Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium lett. Az iskola igazgatótanácsa 1996. október 24-én úgy határozott, hogy 1997. szeptember 1-jével, elindítja a Baár-Madas Református Gimnázium Általános Iskoláját. A 1996.-1997.-es tanévben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium kötelezte az iskolák fenntartóit azok alapító okiratainak átvizsgálását, ha nincs, akkor fogalmazzák meg, és újítsák meg a működési engedélyt. El is készült az új alapító okirat, majd a Fővárosi Önkormányzat kiadta a szabályos működési engedélyt. Az iskolát ezt követően a Minisztérium újólag hivatalos nyilvántartásába vette. Az új működési engedélyt birtokolva meghirdették az általános iskolát, mely 1 osztállyal 1997-ben elindult. Az iskola nevéből elmaradt a budapesti jelző, viszont az új névben megjelölték, hogy az iskola milyen intézménnyel egészült ki, így az új név: Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola lett.

 

egy harmadik kidolgozott tétel:

 

Iskolánk múltja
 
A Baár-Madas Református Gimnázium vázlatos története:
 
A múlt század kilencvenes éveiben Darányi Ignác egyházkerületi főgondnok bíztatására Baár
János, jómódú pesti polgár, majd Madas Károly földbirtokos is alapítványt tett arra a célra, hogy a fővárosnak is legyen református leánynevelő intézete. Külön-külön a két alapítvány kevésnek bizonyult, ezért egyesítették a két összeget, s ebbó1 született 1907-ben az iskola, amely a Baár­Madas Református Felsőbb Leányiskola és Leánynevelő Intézet nevet vette föl. Baár János ugyanis kikötötte, hogy a létesülő intézménynek viselnie kell a nevét, méltányosságból ezért az alapítványokat kezelő egyházi bizottság Madas Károly nevét is megörökítette az új intézmény elnevezésében.
Az egyház először egy budai első kerületi villát, majd a Vérmező sarkán egy iskolaépületet bérelt az intézmény számára. A jelenlegi épület Medgyaszay István tervei szerint 1929-ben készült el a Rózsadomb nyugati lejtőjén, a Lorántffy Zsuzsanna utcában. Az intézmény kezdetben fel­sőbb leányiskola és internátus volt, majd - már az első világháború alatt - líceummá (érettségit adó iskolává) vált, a húszas években pedig gimná­ziummá fejlesztették. Az általános iskolák megszervezése idején, 1945-ben a Baár-Madas is megkezdte az alsó négy (elemi) osztály kiépítését.
I 1948-ban a teljes általános iskolai részleget! Államosították, csak a négy fölső évfolyam – mint: négy évfolyamos gimnázium - maradt az egyház kezében, de nem a saját nevén, hanem mint a Budapesti Református Kollégium Gimnáziumá­nak Leánytagozata (ekkor a Lónyay utcai gimná­zium volt a "fiútagozat"). Így működött 1952 júniusáig, amikor az egyház - a debreceni kollégi­um kivételével - az összes még megmaradt refor­mátus iskolát az állam kezelésébe adta. Ezután az épületben több mint egy évtizedig egy jó nevű általános iskola, mellette egy óvónőképző szakintézmény működött, később pedig itt kezdte el munkáját a Móricz Zsigmond Gimnázium.
Iskolánk újjászerveződését 1989-ben engedélyezte az akkori kormány, s 1990. szeptemberében nyitottuk az első új tanévet Budapesti Református Gimnázium néven, mint a Baár-Madas és a Lónyay utcai református gimnázium jogutóda. Az első két évben csak az épület egyik szárnyát, a volt internátusi részt kaptuk vissza, majd 1993-ban - mikor elkészült a kiköltöző Móricz Zsigmond Gimnázium új épülete - az egészet. Időközben újraindult a Lónyay utcai Református Gimnázium is, ezért ettől kezdve iskolánk neve Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium volt. Az eredetileg leányiskolaként működött intézményben az újraindulás óta lányok és fiúk együtt tanulnak.
Az iskola vezetésében közre­működő és a fenntartó egy­házkerület érdekeit képviselni hivatott igazgatótanács 1996. október 24-én tartott ülésén a budapesti gyülekezetek kez­deményezésére és az egyház­kerület jóváhagyásával hatá­rozatot hozott, mely szerint "Az Igazgatótanács 1997. szeptember l-jén - az első évfolyammal és egy tanu­lócsoporttal - megalapítani kívánja a Baár-Madas Refor­mátus gimnázium Általános Iskoláját.

Felkéri az igazgatót, hogy II. kerület jegyzőjénél november 30-ig tegye meg a szükséges adminisztratív lépéseket..." Kapóra jött a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak az 1996/97-es tanév során kiadott utasítása, amely arra kötelezte az iskolák fenntartóit, hogy a vonatkozó törvényi elveknek megfelelően vizsgálják át és szükség esetén fogalmazzák újra a kezelésükben levő oktatási intézmények alapító okiratait és ezek benyújtásával működési engedélyüket is újíttassák meg. A határozatnak megfelelően elkészült az iskola új alapító okirata és ennek révén a fővárosi önkormányzat által kiadott szabályos működési engedély. Ezután az iskolát a Művelődési és Közoktatási Minisztérium újólag hivatalos nyilvántartásba vette. Az új működési engedély birtokában meg lehetett hirdetni az általános iskola indulását, amely így 1997. szeptemberében a tervek szerint megkezdte működését, s 1999 őszén immár harmadik évfolyamát indította. Az iskola új nevéből elmaradt a 'Budapesti' megjelölés (nem lévén másik 'Baár-Madas' amelytől a fővárosit meg kellene különböztetni...) viszont kiegészült az új iskolatípus nevével. A Baár-Madas két alintézménye külön is használhatja saját nevét: "Baár-Madas Református Gimnázium", illetve "Baár-Madas Református Általános Iskola" formában, de a teljes intézmény neve ezentúl "Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola"

egy negyedik kidolgozott tétel:

 

Iskolatörténet
 
I. Megalakulása
1890-es évek: Darányi Ignác egyházkerületi főgondnok Bp.-en református nevelőintézetet akar
            > Baár János: jómódú pesti polgár
               Madas Károly: fölbirtokos
§         alapítvány (kikötés: nevük)
1907: Baár-Madas Református Felsőbb Leányiskola és Nevelőintézet
o       I. ker.: villa (Vérmezőnél iskolaépületet bérelnek)
1929: mostani suli (Rózsadomb NY-i lejtő)
o       Szecessziós (Medgyasszay István tervei)
o       II. vh. alatt nagyon megrongálódott
-       felsőbb leányiskola és internátus > líceum: érettségit adó leányiskola > gimnázium
1945: ált. isk. (1-4.o.)
1948: államosítják az ált. isk.-t
o       csak 9-12. o. marad egyházi: Budapesti Ref. Kollégium Gimnáziumának Leánytagozata
1952. jún.: egész sulit államosítják
o       csak a debreceni kollégiumot nem államosítják az országban
o       ált. isk., majd a Móricz Zsigmond Gimn. költözik ide
1989: engedély az iskola újjászervezésére
1990. szept.: Budapesti Református Gimnázium
o       BMRG + Lónyai
o       koedukált: fiú + lány
1993: teljes épületet visszakapjuk > Budapesti BMRG
o       Móricz eddig itt
o       Lónyai utcai Ref. Gimn. is újraindul az új épületben
1996. okt. 24.: igazgatótanács ülése
o       bp.-i gyülekezetek kezdeményezésére
o       határozat az 1997. szept. 1.-jén induló BMRG és Ált. Isk. megalapításáról
-       Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1996/97-es rendelet
o       BMRG vizsgálja felül és ha kell újítsa meg alapító okiratait és engedélyeit > új alapító okirat
§         fv.-i önkormányzat engedélyezi
1997. szept.: ált. isk. elindul
 
II. Felépítése
-       Magyar Ref. Egyház iskolája
-       fenntartó: Dunamelléki Ref. Egyházkerület
-       egyházi közoktatási tv.
o       egyházkerület iskolai vezetésében való részvételéről, jogairól
o       gimnáziumi nevelőtanács felelősségei
§         nevelőmunka erkölcsi színvonala
§         törvényesség
-       tagok
o       hivatalból
§         fenntartó egyházker. elnöksége, iskolaügyi szervezetének vezetősége
§         igazgató
§         vezető lelkész
§         gazdasági vezető
o       választott
§         fenntartó egyházi testület 4-8 tagja
§         nevelő testület 1 tagja
o       kiszolgáló személyzet
§         titkárság
§         gazdasági hivatal
§         konyha
§         technikai személyzet, gondnokság
§         iskolaorvos
-       3 fő rész: gimnázium, ált. isk., internátus
-       munkaközösség: 1 szakterületi tanárcsoport
-       diákönkormányzat (DÖK)
-       irányítók
o       igazgató
o       igazgatóhelyettesek
o       internátusi vezető
o       gazdasági vezető
-       szülőtanács: osztályonként 2 szülő
o       iskola ellenőrzése
 

     
Friss
     
Linkek
     
Bölcsességek

     
Szavazás
Lezárt szavazások
     
Lélekszámláló
Indulás: 2006-12-09
     

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt